Jubileusz 50-lecia Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach

Obchody Jubileuszu 50-lecia szkoły miały miejsce 7 maja 2024 r. Rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach. Po mszy zaproszeni goście udali się do Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika", gdzie odbyła się uroczysta gala. Wydarzenie to zgromadziło wielu gości, w tym przedstawicieli organu prowadzącego szkołę - Samorządu Województwa Lubelskiego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Lublinie, absolwentów, nauczycieli, słuchaczy oraz przedstawicieli lokalnej społeczności.
Program Jubileuszu obejmował przemówienia zaproszonych gości, występy artystyczne, projekcję filmu i prezentację multimedialną przedstawiającą historię naszej placówki.
Podczas tego wyjątkowego wydarzenia nie tylko celebrowano długą historię szkoły, ale również doceniono wkład emerytowanych jak i obecnych pracowników, a także przedstawicieli organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W podziękowaniu za wzorową współpracę podziękowania również otrzymali dyrektorzy innych szkół policealnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
Szczególne wyróżnienie - Medal nadany z okazji 50-lecia szkoły otrzymała pierwsza dyrektor szkoły, Pani Wiesława Marzec, która w 1973 roku z pasją i zaangażowaniem założyła pierwszą szkołę pielęgniarską na terenie Puław - szkołę, która miała za zadanie kształcić kadrę dla nowo powstałego szpitala w Puławach.
W imieniu całej społeczności naszej szkoły pragniemy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom, sponsorom uroczystości – Prezesowi Fundacji Ars Medicandi – panu Arturowi Łojkowi oraz pani Bożenie Darowskiej, a także Marszałkowi Województwa Lubelskiego – panu Jarosławowi Stawiarskiemu za objęcie Patronatem Honorowym naszych uroczystości jubileuszowych.