POKAŻ MENU
 
 • ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM!


  więcej
 • MISJA SZKOŁY

  Dążenie by realizować oczekiwania społeczne,
  co do profesjonalnego przygotowania przyszłych
  pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa
  w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym
  Panuje atmosfera zaufania i zrozumienia,
  która sprzyja rozwojowi ucznia,słuchacza.
  Nauczyciele wspierają  w pokonywaniu trudności, uczą asertywności 
  wzbudzają optymizm i chęci do dalszego rozwoju.
  Wśród nauczycieli szkoły są pasjonaci,
  którzy potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem,
  sprawić, że uczeń/słuchacz odnajduje swoje miejsce
  i jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru.

   

 • U NAS ZNAJDZIESZ

  bogatą ofertę edukacyjną
  wyjątkową atmosferę
  nowoczesne zaplecze dydaktyczne
  świetnie wyposażone pracownie
  nauczycieli - praktyków
  możliwość łączenia nauki z innymi obowiązkami
  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  suplement EUROPASS
  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologicznaZawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Program zajęć został tak skonstruowany, aby uczniowie zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności jak przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty oraz potrafili przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych. Absolwenci tego kierunku współpracują z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych. Dodatkowo potrafią: rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym; obsługiwać sprzęt diagnostyczny m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne, wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych. Integralną częścią programu nauczania jest dwutygodniowa praktyka zawodowa, podczas której słuchacze pogłębiają wiedzę teoretyczną i doskonalą umiejętności niezbędne podczas codziennej pracy asystentki stomatologicznej.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 • zainteresowanie humanistyczne i medyczne
 • dokładność i sumienność
 • punktualność i zdyscyplinowanie
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • gotowość niesienia pomocy
 • samokontrola
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach

 

Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie wieczorowym- czwartek, piątek w godzinach popołudniowych oraz w sobotę. Nauka trwa 1 rok (2 semestry) i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplomu z tytułem asystentki stomatologicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Medycznego Studium Zawodowego mogą podjąć pracę m.in. w: gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; prywatnych gabinetach stomatologicznych; klinikach i poradniach dentystycznych; oddziałach chirurgii szczękowej; w zespołach implantologicznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA                                   RAMOWY PLAN NAUCZANIA