POKAŻ MENU
 
 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  ASYSTENTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  HIGIENISTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  OPIEKUN

  OSOBY STARSZEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  ELEKTRONIKI

  I INFORMATYKI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  OPIEKUN

  MEDYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

   

  TERAPEUTA

  ZAJĘCIOWY

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  PODOLOG

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  USŁUG

  KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  FARMACEUTYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  STERYLIZACJI

  MEDYCZNEJ

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - ZAPRASZAMY!

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności

1.    Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach (ul. Mickiewicza 29, 24‑100 Puławy, tel. 81 886 24 18, e‑mail: mszpulawy@wp.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lubelskie.pl

2.    Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-16

3.    Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję i/lub przygotowaną transkrypcję,
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

 

4.    Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5.    Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,
 • Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,
 • Spacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,
 • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,
 • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,
 • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,
 • Home – przejście na górę strony,
 • End – przejście na dół strony.

6.    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt w zakresie dostępności strony internetowej www.msz.pulawy.pl; kontakt mailowy na adres: informatyk@msz.pulawy.pl; kontakt telefoniczny: 81 886 24 18.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

7.    Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

8.    Dostępność architektoniczna

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach zlokalizowana jest przy: ul. Mickiewicza 29, 24‑100 Puławy.

Na teren ogrodzonej płotem posesji szkoły można wejść schodami od ul. Kaniowczyków lub od ul. Kraszewskiego (od strony Kościoła), wjazd na posesję możliwy jest od ul. Kraszewskiego. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, jedno od ul. Kaniowczyków, drugie od ul. Kraszewskiego, trzecie od strony bloku, które posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Wejście od ul. Kaniowczyków prowadzi przez drzwi oszklone, gdzie po prawej stronie przed drzwiami znajduje się dzwonek, który pozwala na przywołanie pracownika obsługi. Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – pomieszczenia parteru na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak windy). Szkoła zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna Plan Sytuacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia oraz poprzez informację otrzymaną w Kancelarii. Do Kancelarii szkoły należy się kierować po pokonaniu 6 schodków na wprost od wejścia i kierować się na lewo.

Wejście od ul. Kraszewskiego prowadzi przez drzwi oszklone. Szkoła zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna Plan Sytuacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia oraz poprzez informację otrzymaną w Kancelarii. Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – pomieszczenia parteru na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak windy). Do Kancelarii szkoły należy się kierować po pokonaniu 6 schodków na wprost od wejścia i kierować się na lewo, Kancelaria znajduje się po prawej stronie korytarza.

Wejście boczne od strony bloku wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych i prowadzi bezpośrednio do Kancelarii szkoły. Przestrzenie komunikacyjne na parterze pozwalają na swobodne przemieszczanie się między pomieszczeniami.

Parking dostępny na terenie posesji szkoły bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zaleca się, aby osoba niepełnosprawna, która chciałaby skorzystać z miejsca parkingowego na czas załatwiania sprawy w szkole poinformowała o takiej konieczności pod nr tel. 81 886 24 18 co najmniej dzień wcześniej przed planowaną wizytą.

Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest skorzystanie z usług tłumacza migowego na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ze względu na bariery poziome i pionowe powierzchni komunikacyjnych budynku szkoły zobowiązujemy się do zapewnienia dostępu alternatywnego poprzez wsparcie innej osoby/pracownika szkoły lub wsparcia technicznego w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

9.    Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy w tym pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w szkole w prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr 81 886 24 18,
 • przesłanie widomości faxem pod nr 81 886 24 18 w.12,
 • przesłanie e-maila na adres: mszpulawy@wp.pl
 • poprzez inną osobę,

Osoby zainteresowane pomocą w tym pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej (co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem – w czasie roku szkolnego lub 7 dni roboczych w okresie wakacji lub ferii zimowych). Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Dodatkowe informacje

 • Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach nie posiada aplikacji mobilnej.