POKAŻ MENU
 
 •  

   

       

 •  

   

   

   

   

   

   

  ASYSTENTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  HIGIENISTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  OPIEKUNKA

  DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

   

  OPIEKUN

  MEDYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  ELEKTRONIKI

  I INFORMATYKI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  STERYLIZACJI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  USŁUG

  KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

   

  TERAPEUTA

  ZAJĘCIOWY

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  PODOLOG

 

REKRUTACJA 2022/2023 ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! -> KLIKNIJ!!!

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach

ZARZĄDZENIE Nr  9/2020
Dyrektora Szkoły Policealnej -  Medycznego Studium Zawodowego
im. PCK w Puławach

z dnia 23 marca 2020 r.


w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Na podstawie

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, poz. 492, 493

§  1

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. czasowo ogranicza się funkcjonowanie Szkoły, polegające na zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla słuchaczy wszystkich kierunków.

§ 2

W okresie od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach polegające na ograniczeniu obowiązku świadczenia pracy przez pracowników jednostki z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostki z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób określony w w/w Rozporządzeniu lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

§  3

Ustala się we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) uwzględniając w szczególności:

 1. równomierne obciążenie słuchaczy w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. możliwości psychofizyczne słuchaczy podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

§  4

Ustala się, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów słuchaczy oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności słuchaczy, w tym również informowania słuchaczy
o uzyskanych ocenach;

§ 5

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem a słuchaczem.

§ 6

Ustala się sposób dokumentowania realizacji zadań co stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

 1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:
 1. teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 2. zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

§ 8

 1. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprawuje dyrektor szkoły. Nadzorowi podlega w szczególności sposób realizacji  kształcenia i stopień obciążenia słuchaczy realizacją zleconych zadań.

§ 9

 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
 1. Dyrektor szkoły  ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

§ 10

Sprawy dotyczące pracowników administracji i obsługi pozostają bez zmian, zgodnie
z Zarządzeniem 8/2020 Dyrektora szkoły.

§ 11

Indywidualne decyzje w sprawach w/w podejmuje dyrektor Szkoły.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

wróć