POKAŻ MENU
 
 •              

 
REKRUTACJA 2021/2022 TRWA. ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ.

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY    

Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 •     odpowiedzialność, obowiązkowość;
 •     wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 •     poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 •     gotowość niesienia pomocy
 •     opiekuńczość
 •     uczciwość
 •     poczucie własnej godności;
 •     opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach
 •     odporność na stres
 •     gotowość współdziałania w zespole;


Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie STACJONARNYM   ( 3 dni w tygodniu popołudniami) w pracowniach szkolnych.  Nauka trwa 1,5  roku (3  semestry) i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego -  dyplomu opiekuna medycznego. 

Perspektywy Zawodowe

Absolwent kierunku opiekun medyczny może podjąć pracę w placówkach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, oddziałach szpitalnych.