POKAŻ MENU
 
 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  ASYSTENTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  HIGIENISTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  OPIEKUN

  OSOBY STARSZEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  ELEKTRONIKI

  I INFORMATYKI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  OPIEKUN

  MEDYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

   

  TERAPEUTA

  ZAJĘCIOWY

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  PODOLOG

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  USŁUG

  KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  FARMACEUTYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  STERYLIZACJI

  MEDYCZNEJ

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - ZAPRASZAMY!

Projekty EFS

Projekty EFS

 PROJEKT PN. „INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZKÓŁ POLICEALNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

 Beneficjent:  Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin

 Jednostki objęte projektem:

Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej, Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach, Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu.

 Planowany okres realizacji: 2016-2020

Dofinansowanie z UE: 2 509 531, 50 PLN

Umowa o dofinansowanie: RPLU.13.06.00-06-0018/16-00

Cel projektu: poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w ramach medycznych szkół policealnych, dla których organem założycielskim jest Województwo Lubelskie.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt zakłada zakup nowoczesnego wyposażenia warsztatów i pracowni celem stworzenia uczniom szkół zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dla pracowni:

 • anatomicznej, masażu (zawód: technik masażysta/symbol cyfrowy zawodu: 325402);
 • anatomicznej, opiekuńczo-higienicznej (opiekun medyczny/ symbol cyfrowy zawodu: 532102);
 • opiekuńczo-higienicznej (opiekun osoby starszej/symbol cyfrowy zawodu: 341202);
 • kosmetycznej (technik usług kosmetycznych/ symbol cyfrowy zawodu: 514207);
 • aparatury medycznej, informatyki medycznej (technik elektroniki i informatyki medycznej/ symbol cyfrowy zawodu: 311411);
 • dekontaminacji medycznej (technik sterylizacji medycznej/symbol cyfrowy zawodu: 321104);
 • pomiarów akustycznych (protetyk słuchu/symbol cyfrowy zawodu: 321401);
 • rentgenodiagnostyki (technik elektroradiolog/symbol cyfrowy zawodu: 321103);
 • anatomicznej, protetyczno-ortodontycznej, gabinet dentystyczny (technik dentystyczny/ symbol cyfrowy zawodu: 321402);
 • anatomicznej (higienistka stomatologiczna/symbol cyfrowy zawodu: 325102).

Kluczowe wskaźniki realizacji projektu to:

 • liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 9;
 • liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem – 436 szt.;
 • rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 4793 os.;
 • potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 4793 os.

Główną grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym uczniowie w wieku powyżej 18 roku życia, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum lub inną równorzędną) i podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujące z ww. placówkami w tym pracodawcy.